flask 学习笔记【在首页显示标签 ]


发布时间:2019-02-15 13:08    作者: 晖哥哥   已过去:4 年,1 月   阅读总量:2198 已被赞:0


                             {% for i in post.tags %}
                             {% if i.name != None %}
                             <span><a class="bttn" href="#" >{{ i.name}}</a></span>
                             {% endif %}
                             {% endfor %

开始的时候我一直把tags 直接拿来循环,其实应该是循环post.tags 因为我已经在表里做了反转查询了,这里直接去循环post.tags,循环出来在打印name 就可以了,

这个问题让我对标间关系真正进来一步。

 

点赞

0
登陆后方可评论